TfY6BSO0GUW7TpdpBUW7BUM8Ti==

Vị trí của Tam Đình - Nhân tướng học - Hy Trương

Vị trí của Tam Đình - Nhân tướng học - Hy Trương

Tướng học Á Đông chia khuôn mặt thành 3 phần:

Thượng Đình, Trung Đình và Hạ Đình.

- Thượng Đình: Từ chân tóc đến khoảng giữ 2 đầu Lông Mày. Trong các bộ vị của Thượng Đình quan trọng nhất là Trán.

- Trung Đình: từ khoảng giữa 2 đầu Lông Mày đến dưới 2 cánh Mũi. Các bộ phận quan trọng của Trung Đình là: Mũi, cặp Mắt, Lưỡng Quyền, 2 Tai và 2 Lông Mày. Nhưng trong các sách tướng, người ta trú trọng nhiều nhất là bộ phận trung ương là Mũi.

- Hạ Đình: phần còn lại của khuôn mặt tức là phần từ phía dưới 2 cánh Mũi đến Cằm.

------------------------

Nguồn: Hy Trương, Nhân tướng học, Nhà xuất bản Thời Đại



Nhận xét0

Type above and press Enter to search.