TfY6BSO0GUW7TpdpBUW7BUM8Ti==

Triết gia Hy Lạp cổ đại ANAXIMENES

Triết gia Hy Lạp cổ đại ANAXIMENES


ANAXIMENES (~ 570 - 500 tCN), triết gia về tự nhiên người Hy Lạp,là nhân vật thứ ba trong trường phái Miletus (hai người kia là Thales vàAnaximander), sinh tại Miletus, Ionia, Tiểu Á.

Ông cho rằng, khí lànguyên chất mà với nó mọi vật khác có thể được giản lược. Để giải thíchícác vật rắn hình ì thành từ khí như thế nào, ông đưa ra hai ý niệm về thểtụ (condensation = lượng nhiều hơn) và thể tán (rarefaction – lượng ítíhơn).

Những tiến trình ì này tạo thành khí, í vô hình ì trong chính í nó,nhưng hữu hình ì như nước, lửa và chất rắn. Ông nghĩ rằng, khí trở nênấm hơn rồi biến thành lửa khi nó tán loãng, và trở nên lạnh hơn rồi biếnthành chất rắn khi nó ngưng tụ. Tầm vóc triết học của ông không nằm ởvũ trụ luận của ông mà ở những nỗ lực khám phá bản chất tối hậu củathực tại

Nhận xét0

Type above and press Enter to search.