TfY6BSO0GUW7TpdpBUW7BUM8Ti==

Chữ Phật 佛


Con người 亻nếu có thể trừ bỏ đi 弗 lối sống tham lam ích kỷ , sân si ở cõi trần sẽ đắc đạo thành Phật 佛

Page: Tên hay kèm điều tốt - Đặt tên cho con

Page: Huyền học Tinh hoa và Ứng dụng

Nhận xét0

Type above and press Enter to search.