TfY6BSO0GUW7TpdpBUW7BUM8Ti==

Chữ HIẾU 孝Chữ HIẾU 孝Hán Việt: Hiếu
Nghĩa Việt: lòng biết ơn cha mẹ
Phiên âm: xiào
Gồm: Bộ Lão 老 (già) và Bộ Tử 子 (con trai) hợp lại mà thành


Page: Tên hay kèm điều tốt - Đặt tên cho con

Page: Huyền học Tinh hoa và Ứng dụng

Nhận xét0

Type above and press Enter to search.