TfY6BSO0GUW7TpdpBUW7BUM8Ti==

Chữ HIỂU 曉Chữ HIỂU 曉

Tên HIỂU có nghĩa là gì?

HIỂU chính nghĩa là trời sáng.

Lúc sáng sớm người ta gọi là “phá hiểu” 破曉.

Do nghĩa đó, khi trong bụng sáng láng, không thấy gì mờ tối, tức là biết rõ, người ta gọi là HIỂU. Người biết rõ, tường tận hết thảy thì gọi là người AM HIỂU.Page: Tên hay kèm điều tốt - Đặt tên cho con

Page: Huyền học Tinh hoa và Ứng dụng

Nhận xét0

Type above and press Enter to search.